НАЧАЛО -> Правна информация

042 67 17 77,
0896 72 44 24

Kalimba-tour.com на адрес http://www.kalimba-tour.com/ е оригиналната страница и отправна точка за достъп до информация за КАЛИМБА ТУР ЕООД (КАЛИМБА ТУР).

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

С посещението на страницата на КАЛИМБА ТУР, разглеждането, достъпа до или използването по друг начин на услугите или информацията създадена, събрана или предоставена от/на КАЛИМБА ТУР, Вие се съгласявате да се обвържете с условията на ползване, посочени по-долу. Ако не искате да се обвържете с условията на ползване, Вашата възможност е да не посещавате, разглеждате или използвате по друг начин страницата на КАЛИМБА ТУР. С настоящото Вие разбирате, съгласявате се и приемате, че тези условия са законово обвързващо споразумение между Вас и КАЛИМБА ТУР, както и че Вашето посещение, разглеждане и използване на страницата КАЛИМБА ТУР ясно изразява Вашето съгласие с условията на това споразумение.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Вие се съгласявате и разбирате, че КАЛИМБА ТУР е в правото си да променя, подобрява или прекратява която и да е от предоставените услуги по собствено усмотрение и без предупреждение, дори това да означава за Вас прекратяване на достъп до информацията, съдържаща се в страницата. Освен това, с настоящото разбирате, съгласявате се и приемате, че КАЛИМБА ТУР е в правото си да Ви доставя услуги чрез дъщерни дружества и свързани лица.

АВТОРСКИ ПРАВА

Разбирате, съгласявате се и приемате, че страницата на КАЛИМБА ТУР може да съдържа авторска и поверителна информация, включително търговски марки, марки на услуги и патенти, защитени от законодателството за правата върху интелектуална собственост и международни договори за правата върху интелектуална собственост. КАЛИМБА ТУР Ви дава право да разглеждате и да правите единични копия на части от съдържанието за употреба извън интернет, за лична, нетърговска употреба. Когато информация от тази страница се използва за нетърговски цели, тя трябва да се цитира точно, а КАЛИМБА ТУР да се посочва като източник. Съдържанието на КАЛИМБА ТУР или части от него не могат да бъдат продавани, възпроизвеждани или разпространявани без писменото разрешение на КАЛИМБА ТУР, освен когато изрично е посочено друго. Всички търговски марки, марки на услуги и патенти на трети страни са собственост на техните съответни притежатели. Всички останали права, които не са изрично споменати тук, са запазени.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Условията на това споразумение продължават да важат неограничено във времето докато не бъдат прекратени от някоя от страните по което и да е време и по каквато и да е причина.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

С настоящото Вие разбирате и се съгласявате, че използването от Ваша страна на страницата на КАЛИМБА ТУР е изключително на Ваша отговорност. КАЛИМБА ТУР не дава никакви изрични или косвени гаранции за работата на страницата на КАЛИМБА ТУР, информацията, съдържанието, материалите или конкретни продукти. Това включва, но не се изчерпва до косвени гаранции за това, достъпа или използването на услугите да са непрекъснати или без грешки, както и че недостатъци в услугите ще бъдат поправени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

С настоящото Вие разбирате и се съгласявате, че КАЛИМБА ТУР и нейните дъщерни дружества или свързани лица в никакъв случай не носят отговорност за преки, косвени, случайни, последващи или примерни щети, произхождащи от ползването или невъзможността за ползване на услугите или информацията, или постоянното или временно прекъсване на услуги или достъп до информация, или заличаването или изопачаването на съдържание или информация, или неуспех да се съхрани съдържание или информация.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Страницата на КАЛИМБА ТУР може да съдържа връзки към съдържание на трети страни, реклами или други страници. Вие разбирате и се съгласявате, че КАЛИМБА ТУР не е отговорна и не одобрява никакви реклами, продукти или материали, представени на страници на трети страни.

ЮРИСДИКЦИЯ

Вие изрично разбирате и се съгласявате да се представите на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата в страната или територията, определени от КАЛИМБА ТУР, при разрешаването на всякакви правни въпроси, възникнали от това споразумение или свързани с използването на страницата на КАЛИМБА ТУР. Ако съдът постанови, че някоя от клаузите на това спроразумение е невалидна, съответната клауза ще бъде премахната от споразумението и останалите условия на споразумението ще продължат да бъдат валидни.

ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ

Вие разбирате и се съгласявате, че горните условия представляват пълното общо споразумение между Вас и КАЛИМБА ТУР. Вие можете да бъдете обект на допълнителни условия ако използвате, закупите или имате достъп до други услуги, услуги на свързани лица или услуги, съдържание или материали на трети лица.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

КАЛИМБА ТУР си запазва правото да изменя тези условия от време на време по собствено усмотрение и без предупреждение. Промените в условията влизат в действие от датата, на която са публикувани и употребата на страницата на КАЛИМБА ТУР след публикуването им означава, че се съгласявате да се обвържете с тях.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КАЛИМБА ТУР се ангажира със защитата на личния живот на потребителите. Тя обработва Вашите лични данни единствено, за да осъществи обратна връзка с Вас или да Ви предостави заявени от Вас информация или услуги и не ги разкрива за търговски цели. КАЛИМБА ТУР ЕООД е регистрирана в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисята за защита на личните данни, съгласно действащото законодателство на Р България.